.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Montessori

Pracownia Montessori

Zajęcia prowadzą terapeutci mgr Anna Wojciechowska i mgr Anna Zielińska

montessoriW pracowni tej prowadzone są zajęcia wg pedagogiki Marii Montessori, która zakłada rozwój naturalnej ciekawości dziecka poprzez oddziaływanie na wszystkie jego zmysły. Najważniejszą zasadą jest, że na zajęciach uczeń sam wybiera miejsce, czas pracy i materiał, z którym będzie pracował.

Każdy materiał wykorzystywany w metodzie:

- ma za zadanie rozbudzić ciekawość ucznia, wyzwalając różne rodzaje aktywności,

- umożliwia stopniowanie trudności,

- prowadzi ucznia od konkretu do abstrakcji,

- zawiera kontrolę błędów.

Wyróżniamy pięć grup materiałów:

  • materiały „praktycznego dnia” (np.: ramki z zapięciami)

  • materiał sensoryczny (np.: „różowa wieża”)

  • materiały „do matematyki” (np.: „patyki liczbowe”)

  • materiały „do mowy” (np.: „litery dotykowe”)

  • materiały „do wychowania kosmicznego” (np.: „komoda botaniczna”)

Wyposażenie pracowni otrzymaliśmy dzięki EFS.

Metoda może być wykorzystywana tylko przez uczniów naszego Zespołu Szkół.

 Według: Autor- jassminum materiał z www.sciaga.pl

 Metoda ta daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju i wspiera jego spontaniczność oraz twórczą aktywność. 

 Celem metody jest rozwijanie indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

 Jest to realizowane poprzez pomoc dziecku w:

 - rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,

 - wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,

 - wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,

 - osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,

 - wypracowaniu podstaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,

 - uniezależnieniu od nagrody,

 - formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

 - szacunku dla pracy innych,

 - rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,

- osiąganiu

- umiłowanie do rzeczywistości i otoczenia.

 Głównymi zadaniami metody Marii Montessori są:

 - uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami,

 - samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności,

 - koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań,

 - lekcje ciszy – na nich dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych,

 - porządek – dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania porządku w otoczeniu i swoim działaniu,

 - społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo mogą być łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Uczą się one przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj,

 - obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem,

 - indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

 Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest właściwie przygotowane otoczenie, które wspomaga w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. 

 Najważniejszymi elementami tego otoczenia są: wolność, porządek, kontakt z rzeczywistością i naturą – poprzez spacery i wycieczki, piękno (wszystko w pracowni musi być dobrze zaplanowane, doskonałej jakości i atrakcyjnie rozmieszczone) oraz materiały dydaktyczne.

 Zadaniem materiału dydaktycznego jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego zwany jest materiałem rozwojowym. Jest tak przygotowany, rozmieszczony w klasie i udostępniony dzieciom, że tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Umożliwia on wyjście w uczeniu się dziecka od doświadczenia i poznania zmysłowego. Służy nie tylko rozwojowi intelektualnemu, ale także kształtowaniu się osobowości. 

 Oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori posiada takie cechy:

 - prostota, precyzja i estetyka wykonania,

 - uwzględnienie zasady stopniowania trudności,

 - dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,

 - budzenia ciekawości i zainteresowań dziecka,

 - przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego,

 - konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,

 - logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,

 - ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

 Maria Montessori podzieliła materiał dydaktyczny na;

 -materiał niezbędny do ćwiczeń życia praktycznego, związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi;

 -materiał „akademicki” służący nauce języka, matematyki i innych dziedzin wiedzy;

 -materiał artystyczny związany z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka;

 -materiał religijny, np. przedstawiające przypowieści biblijne;

 -materiał sensoryczny, rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej.

 Autor- jassminum materiały z www.sciaga.pl

 

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej