.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Szkoła Podstawowa

Jesteśmy szkołą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rekrutacja uczniów do Szkoły następuje na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla osób z niepełnosprawnościa intelektualną, które wydają poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Poradnie wykonują badania na wniosek rodziców.
Oferujemy naukę w życzliwym i przyjaznym otoczeniu. U nas nauczyciel zawsze znajdzie czas na rozmowę z uczniem, udzieli pomocy i zainteresuje się każdym problemem trapiącym wychowanka, a także jego rodziców czy opiekunów. Dostosowujemy wymagania i program nauczania do możliwości dziecka. U nas można tylko odnosić sukcesy. Czas spędzony w szkole to miła i wspaniała zabawa w naukę poprzez doświadczanie i poznawanie.
Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.
W naszej szkole prowadzimy klasy na 2 etapach edukacyjnych. Pierwszy etap to klasy od I do III, drugi etap to klasy od IV do VIII. Realizujemy podstawę programową dla szkoły masowej z dostosowaniem jej wymagań do możliwości ucznia. Nauka odbywa się w zespołach klasowych dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz w zespołach edukacyjno - terapeutycznych (ZET) dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, gdzie realizowana jest inna podstawa programowa. Obejmujemy także opieką dzieci żyjące z autyzmem, które mogą zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez codzienną terapię prowadzoną przez specjalistów. Uczniowie z autyzmem, jeśli pozwala im na to stan zdrowia, mogą uczyć się w małych klasach (do 4 osób).
W zakresie nauczania uczniów z lekką niepełnosprawnością realizujemy zajęcia z wszystkich przedmiotów wskazanych w podstawie programowej: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia muzyka, plastyka, technika.
W zakresie nauczania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną prowadzimy zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających kreatywność, zajęć rozwijających komunikowanie, wychowania fizycznego.
Dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą uczyć się na terenie szkoły, prowadzimy zajęcia z nauczania indywidualnego, które odbywają się w domu ucznia. Takie zajęcia organizujemy po uzyskaniu z poradni psychologiczno - pedagogicznej orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. Uczeń nauczany indywidualnie może korzystać z wyposażenia szkolnych pracowni wspierania rozwoju.
Prowadzimy także indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze (RW) dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie w domach naszych uczniów w wymiarze 2 godzin dziennie. (Tu także potrzebne jest orzeczenie PPP o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych). W ramach zajęć RW prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, pracy z ciałem i inne w zależności od potrzeb i możliwości ucznia.
Uczniowie naszej Szkoły korzystają z wszystkich pracowni specjalistycznych i nowoczesnych form wspierania rozwoju, które prezentujemy w naszej ofercie. Każdy uczeń objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi przez specjalistów (w ilości 10-12 godzin na oddział), w czasie których ma możliwość podniesienia poziomu swojego funkcjonowania w zakresie procesów poznawczych, sprawności manualnej, uzupełnienia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności i wiadomości.
Ważną dla rodziców informacją jest to, że dzieci z klas I, II i III oraz zespołów edukacyjno - terapeutycznych przez cały czas pobytu w szkole, przebywają pod opieką swoich nauczycieli. Przerwy międzylekcyjne nauczyciele organizują im w czasie, kiedy jest to potrzebne dla higieny pracy dziecka, a nie "po dzwonku". W czasie przerw dzieci także pozostają pod opieką swojego nauczyciele. Nie są zatem same i zagubione.
Nauka w naszej Szkole Podstawowej kończy się sprawdzianem dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Sprawdzian jest dostosowany do możliwości uczniów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
Każdy uczeń ma prawo do wydłużenia etapu edukacyjnego o jeden rok (po klasie III i VIII). Wydłużenie etapu nie ma charakteru powtarzania klasy, jest szansą na poprawę funkcjonowania przed rozpoczęciem kolejnego etapu edukacji.

 

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej